Kundeservice
Jacob Service AS
0x0.png

​Jacob Service AS © 2019 Professor Birkelandsvei, Oslo

Vilkår & Betingelser

Flyttetjenester

Pakketips:

 • Bruk riktig emballasje – Esker gjør flyttingen mye enklere, og tar bedre vare på det du pakker.

 • Sjekk at bunnen på eskene er riktig brettet, eventuelt godt tapet.

 • Fyll eskene godt – det gir mindre bevegelse i det du pakker, og esken holder formen. Eventuelt fyll etter/mellom med pakkepapir.

 • Ikke benytt for store esker på tyngre ting, som bøker. Esken skal bæres! Ta gjerne kontrolløft underveis.

 • Stentøy og glass krever ekstra varsomhet. Begynn gjerne med et håndkle/sengetøy eller pledd i bunnen av esken. Ha alltid det tyngste nederst. Benytt godt med pakkepapir imellom, for å unngå gnissing og slag mellom gjenstandene.

 • Servise pakkes med papir imellom, og settes på høykant i esken. Tallerkener har lettere for å ødelegges når de stables i høyden.

 • Stettglass (vinglass/champagneglass) kan med fordel settes med stetten opp i esken.

 

Info Jacob Service AS trenger før flytting:

 • Oppmøte: Dato og tid

 • Fra hvilken adresse og til hvilken adresse

 • Kontaktinfo på kontaktperson

 • Avstand fra hvor flyttebil kan parkeres til bolig

 • Etasje

 • Heis eller ikke heis

 • Andre spesielle hensyn som må tas med i betraktning

 • Størrelse på bolig

 

Generelt:

 • Kunden må gjøre spesielt oppmerksom på verdifulle, skjøre, farlige eller bedervelige gjenstander (Så som sølvtøy, smykker, kunst, antikviteter, krystall, porselen, kjemikalier og matvarer)

 • Kunden er ansvarlig for å sørge for at Jacob Service AS har mest mulig informasjon i forkant av flytteoppdraget. Flytteoppdrag uten tilstrekkelig informasjon vil være på kundens ansvar og risiko.

 • For arbeid som beviselig er nødvendig ut over det som er uttrykkelig avtalt, eller som normalt hører inn under Jacob Service AS oppdrag, inkludert tilleggskostnader for tjenester utført av Jacob Service AS i h.h.t avtalen, er Jacob Service AS berettiget til særskilt godtgjørelse. Godtgjørelsen fastsettes etter de samme prinsipper som godtgjørelsen for de tjenester som omfattes av oppdraget.

 • Dersom Jacob Service AS blir nødt til å betale tilleggsregninger for tjenester som er formidlet av ham, er oppdragsgiveren pliktig til på anmodning å godtgjøre ham disse beløp mot nødvendig dokumentasjon. Det påhviler Jacob Service AS å kontrollere og, så vidt mulig, i samråd med oppdragsgiveren, fastsette at de formidlede tjenester ligger innenfor rammen av det oppdrag han har fått og at de belastede beløp er rimelige. Jacob Service AS skal, så vidt mulig, underrette oppdragsgiveren før betaling skjer

 • Avbrytes påbegynt oppdrag på grunn av hindringer som ligger utenfor Jacob Service AS kontroll, er Jacob Service AS berettiget til godtgjørelse for utlegg og utført arbeid, mot nødvendig dokumentasjon.

 • Jacob Service AS har tilbakeholdsrett og panterett i gods som er under hans kontroll, dels for alle de omkostninger som hviler på godset - vederlag og lagerleie iberegnet - og dels for Jacob Service AS samtlige øvrige fordringer på oppdragsgiveren.

 • Betales ikke Jacob Service AS sine forfalne fordringer, er han berettiget til, på betryggende måte, å selge godset for å få dekket sine samlede fordringer, inklusive omkostninger, dekkes. Jacob Service AS skal, så vidt mulig, i god tid underrette oppdragsgiveren om de foranstaltninger som han akter å sette i verk for å selge godset.

 • Jacob Service AS plikter å godtgjøre at man innenfor rammen av oppdraget som er mottatt har ivaretatt kundens interesser. Har Jacob Service AS forsettlig eller grovt uaktsom forvoldt skade eller annet tap, eller har Jacob Service AS sine undertransportører forsettlig forvoldt skade, forsinkelse eller annet tap, kan Jacob Service AS ikke påberope seg reglene som utelukker eller begrenser Jacob Service AS sitt ansvar.

 • Hvis de nøyaktige omstendighetene som førte til tap, skade, manko eller forsinkelse av gods mens godset var i Jacob Service AS sin varetekt, ikke kan påvises skal ikke dette i seg selv anses som grov uaktsomhet fra Jacob Service AS sin side.

 

Erstatning, reklamasjon og tap:

 • Jacob Service AS er som kontraktspart ansvarlig for tap, manko eller skade på gods som inntreffer fra godset overtas til transport og til det avleveres, samt for forsinkelse med avleveringen. Ansvaret opphører når flyttebyrået har underrettet den som har redd til å få godset utlevert, om at godset er ankommet eller har sendt skriftlig meddelelse om dette til en av kundens kontaktpersoner.

 • Ansvar oppstår ikke hvis tap, manko, skade eller forsinkelse skyldes:

 1. Oppdragsgiverens feil eller forsømmelse,

 2. Pakking, håndtering, lasting, stuing eller lossing av gods, foretatt av kunden eller noen som handler på kundens vegne,

 3. At godset lett tar skade på grunn av sin beskaffenhet, f.eks. ved brekkasje, selvantennelse, forråtnelse, rust, gjæring, fordamping, eller følsomhet for kulde, varme, fuktighet,

 4. Manglende eller mangelfull emballasje

 5. Gal eller ufullstendig adressering eller merking av godset,

 6. Gale eller ufullstendige opplysninger om godset,

 7. Bruk av åpent transportutstyr, hvor dette er vanlig eller avtalt,

 8. Forhold som Jacob Service AS ikke kunne unngå eller forebygge

 • For penger, verdipapirer og andre verdisaker er Jacob Service AS kun ansvarlig for dette ved særskilt avtale

 • Erstatning for tap eller manko av godset beregnes ALLTID etter godsets antatte salgsverdi, hvis det ikke bevises at markedsprisen for, eller gjengs verdi av gods av samme slag og beskaffenhet på tiden og stedet for Jacob Service AS overtagelse av godset har vært en annen. Det ytes IKKE erstatning for antikvitetsverdi, affeksjonsverdi eller annen spesiell verdi på godset

 • Det erstattes fraktomkostninger, tollavgifter og andre utlegg i forbindelse med transport av gods som er gått tapt

 • Jacob Service AS er ikke pliktig til å yte noen annen erstatning, så som følgeskader av hvilket slag det enn måtte være.

 • Erstatning for skade på gods skal motsvare verdiforringelsen, beløpet fremkommer ved at man av godsets verdig, anvender den prosentsats som godset er forringet ved skaden. Dessuten erstattes tilsvarende omfang omkostninger, men utover dette er ikke Jacob Service AS pliktig til å yte noen skadeerstatning.

 • Har Jacob Service AS erstattet godset fullt ut i form av pengebeløp, eller ny gjenstand går eiendomsretten over til Jacob Service AS dersom Jacob Service AS gjør krav på det.

 • For tap, manko eller skade på godset er Jacob Service AS sitt ansvar begrenset til NOK 1200/m3 for den del av godset som er tapt, mangler eller er skadet. Jacob Service AS totale ansvar er begrenset til NOK 100 000 for hvert oppdrag. For alle andre tjenester er Jacob Service AS sitt ansvar begrenset til NOK 100 000 for hvert oppdrag.

 • Ønsker kunden å benytte seg av Jacob Service AS sin forsikring, vil det tilkomme en egenandel på kr 6000,- per tilfelle som kunden er ansvarlig for. 

 • Ved overlevering av gods skal kunden undersøke godset nøye og reklamasjoner skal fremsettes skriftlig til Jacob Service AS uten ugrunnet opphold. Skade eller manko som er synlig ved overtagelse skal reklameres umiddelbart. Kunden på under enhver omstendighet reklamere innen 14 dager etter den dag da kunden fikk eller burde ha fått kjennskap til forhold som kan begrunne Jacob Service AS sitt ansvar. Kunden taper sin rett til søksmål dersom slik reklamasjon ikke har funnet sted.

 • Kunden er forpliktet til å holde Jacob Service AS skadesløs for skade eller tap som Jacob Service AS lider som følger av at:

 1. Opplysningene om godset eller informasjon og dokumentene knyttet til oppdraget er uriktige, utydelige eller ufullstendige

 2. Godset er mangelfullt emballert, merket eller deklarert, eller mangelfullt lastet, stuet eller sikret av kunden eller en annen part som opptrer på kundens vegne

 3. Godset har slike skadevoldende egenskaper som Jacob Service AS ikke med rimelighet kunne forutse

 4. Godset har slike skadevoldende egenskaper at det påfører skadet på annet gods eller Jacob Service AS sitt utstyr

Forsikring

 • Jacob Service AS anbefaler ALLTID kunder om å sjekke at deres innboforsikring dekker flytting

 • Kunden er selv ansvarlig for å forsikre spesielt verdifulle eller skjøre gjenstander

 • Jacob Service AS kan dekke via sin forsikring, det vil da tilkomme en eventuell egenandel på kr 6000,- om forsikring benyttes.

 

 

MERK!

 • Jacob Service AS følger NSAB Flytting, som er basert på NSAB/2015 (Nordisk Speditørforbunds alminnelige bestemmelser) og tilpasset flyttetjenester.

 • NSAB Flytting sine punkter vil være gjeldende mellom Jacob Service AS og kunde.

Merknad. Enkelte møbler som er montert på bopel, vil være mer utsatt for skader og uhell, på grunn av kvalitet på møbler og at disse møblene ikke er produsert for flytting når de er ferdig montert. Det er derfor viktig for oss å påpeke at disse møblene vil måtte være forsvarlig pakket inn og/eller demontert. Ved eventuelle tilfeller hvor det oppstår skader på møbler av "dårligere" kvalitet vil Jacob Service AS undersøke hver sak individuelt. Det vil ikke bli gitt en garanti for hver skadesak i dette tilfelle, og hver sak vil bli behandlet hver for seg. 

Transport

 1. Alle oppdrag utføres i henhold til Nordisk Speditørforbunds bestemmelser (NSAB 2000). Erstatningens størrelse for innlandsfrakt er for tiden maksimum 17 SDR. Det anbefales at kunde tegner egen transportforsikring. Jacob Service AS sørger for at nødvendige forsikringer for transporten er i orden hos den enkelte sjåfør, i henhold til NSAB 2000.

 2. Force Majeure; Jacob Service AS kan ikke bebreides for årsaker som ligger utenfor bedriftens kontroll. Eks. Flom, trafikk, værforhold og andre utenforstående elementer som påvirker. 

 3. Det er viktig at kunden opplyser Jacob Service AS om det er behov for særskilte tiltak for transport av gods. Eks. ADR-godkjenning, en viss temperatur, løfteprosedyrer eller sikring av gods. 

 4. Det er kundens ansvar å sørge for at gods som skal transporteres er forsvarlig innpakket/emballert. Sjåfører kan bistå med forsvarlig innpakking av gods, da til tillegg i pris. 

 5. Jacob Service AS frasier seg ethvert ansvar for gods som er sendt uten innpakking/emballasje. Jacob Service AS påtår seg ikke erstatningskrav i disse tilfeller.